Bättre
kontakt
med vårdtagaren
 
 
 

Evondos frigör vårdpersonalens tid för själva vårdarbetet

När Evondos® tjänst levererar läkemedel kan vårdpersonalen fokusera direkt på vårdarbetet och därmed förbättra kontakten med vårdtagaren.

Hos oss har vårdtagarna varit mycket entusiastiska under testperioden. Till och med en 97-årig vårdtagare använder läkemedelsrobot. Perforeringen på dospåsarna är bra, den gör det lättare att ta läkemedel utan att de faller ut på golvet.

Leila
Personal på serviceboende

Evondos svarar på följande utmaningar i vårdarbetet

Krävande organisering av hembesök

Med Evondos®  blir det lättare att planera hembesöken och hemvårdens resurser kan fördelas bättre. Även vårdtagaren har större frihet att planera sin dygnsrytm när läkemedelsautomaten påminner och tar hand om medicineringen. Hemvården behöver mindre tid till att dela ut mediciner och samtidigt blir medicineringen avsevärt mer effektiv.

Vårdtagaren har flera ordinerade läkemedel och en helhetsbild av medicineringen saknas

Evondos® förutsätter att en maskinell dosdispenseringstjänst används samt att ett apotek hanterar vårdtagarens alla ordinerade läkemedelsrecept som en helhet och kontrollerar totalmedicineringen. Kontrollen avslöjar läkemedel som eventuellt överlappar varandra eller inte passar ihop. Vårdtagaren får läkemedel och dessutom ett medicinkort som gör det lättare för vårdtagaren att hantera sin egen medicinering. Medicinkortet gör även läkarens och vårdpersonalens arbete enklare.

Vårdpersonalens omsorg om vårdtagarna

Vårdpersonalen kan, om så önskas, följa behandlingen dygnet runt. Meddelanden om bland annat avvikelser i medicineringen kan fås i realtid. Vid behov säkerställer systemet att informationen även går fram till den ansvariga vårdarens ersättare. Vårdtagaren är alltid trygg.

Svårt att använda tekniska hjälpmedel

Evondos Läkemedelsautomat hanteras med enbart en knapp, den talar tydligt på vårdtagarens modersmål och har en stor tydlig skärm.

Mänskliga faktorn i vårdarbetet

Med Evondos® är det möjligt att erbjuda en säker och så gott som felfri medicinering då det gäller läkemedelshantering.