Stöd och hjälp
för vårdgivare
 
 
 

 

 

Evondos hjälper till att spara in på kostnaderna för hälso- och sjukvård

Med tjänsten Evondos® AutoDos® kan kommuner uppnå avsevärda direkta och indirekta kostnadsbesparingar genom att effektivisera vårdpersonalens arbete och minska behovet av institutionsvård.

Användningen av läkemedelsautomater har kapat topparna i hembesöken. Det har helt klart varit möjligt att ersätta rutinbesök med automaten. Vårdpersonalens tid kan istället användas till omvårdnad och vårdplanering tillsammans med vårdtagarna.

Projektchef
Feedback efter testperiod
Inom serviceplanering av hemvård

Miljonbesparingar i kommunernas hälso- och sjukvårdstjänster

Direkta kostnadsbesparingar uppkommer när tiden som vårdpersonalen använder till att dosera läkemedel frigörs för direkt vårdarbete. Även hembesöken i samband med medicinernas levererans och deras intag övervakas kan minskas.

Därmed är det möjligt att ge service till ett högre antal vårdtagare utan att öka antal vårdpersonal.

AutoDos-tjänsten tillför en kommun med 50 000 invånare cirka 0,6–1 miljoner euro i direkta kostnadsbesparingar per år. De direkta kostnadsbesparingarna på landsnivå uppgår till cirka 178–270 miljoner euro.

Indirekta kostnadsbesparingar uppnås genom att ge bättre hälsa och funktionsförmåga för vårdtagaren via effektivare medicinering. Vårdtagarna kan bo tryggt i sina egna hem längre och övergång till dyrare vårdformer kan skjutas fram.

Med Evondos® AutoDos® får vårdpersonalen pålitlig information från distansvårdsystemet om vårdföljsamhet och medicineringens utfall. När vårdtagarnas hälsotillstånd förbättras minskar belastningen på den offentliga hälso- och sjukvården.

De indirekta kostnadsbesparingarna uppgår till cirka 50 000 euro per år och vårdtagare när behovet av institutionsvård minskar.

Besparing per vårdtagare så mycket som 50 000 euro per år

Evondos löser problem i hälso- och sjukvården

Resursbrist – Det växande behov av vårdpersonal

Evondos  gör det möjligt att smidigt och mer effektivt planera resurser och skräddarsy dem efter vårdtagarens behov.

Svårt att använda hjälpmedel i vården och tekniska system

Evondos läkemedelsautomat och distansvårdsystem är användarvänliga och testade i omfattande användarundersökningar. I utvecklingen av servicelösningen har så noggrann hänsyn som möjligt tagits till de särbehov som äldre och dementa personer har.

Fristående tjänster eller utrustningar i hemvården

Tjänsten Evondos® AutoDos® är en utvecklad eHälso-plattform som i framtiden kan integreras i annan utrustning som stöder vårdtagarens egenvård. Vårdorganisationer som använder tjänsten Evondos® AutoDos® stödjer hållbar utveckling.

Mänskliga fel i vårdarbetet

Medicinering med Evondos® AutoDos® är säkrare eftersom manuella fel i läkemedelsdoseringen som är orsakade av den mänskliga faktorn undviks.

 Framstegsvänlig eHälso-plattform

Tjänsten Evondos® AutoDos® är en utvecklad eHälso-plattform som i framtiden kan integreras i annan utrustning som stöder vårdtagarens egenvård. Dessutom stödjer läkemedelsautomaten ett flertal teknologier för identifiering av vårdpersonal. Vårdorganisationer som använder tjänsten Evondos® AutoDos® stödjer hållbar utveckling och digitaliseringen av vår omgivning.