Evondos Oy – fakta om företaget

Evondos Oy är ett serviceföretag inom hälso- och sjukvård. Företaget har utvecklat ett koncept som underlättar vardagen för personer med långtidsmedicinering.

Med Evondos® tjänst får personer med långtidsmedicinering rätt läkemedel vid rätt tidpunkt och i rätt dos – helt automatiskt. Tjänsten ökar vårdföljsamheten och patientsäkerheten, samt medför avsevärda direkta kostnadsbesparingar och kvalitetsfördelar för hälso- och sjukvården.

I tjänsten Evondos® ingår en läkemedelsrobot som placeras i vårdtagarens hem samt ett distansvårdsystem som står i trådlös förbindelse med den. Evondos® förutsätter att man använder maskinellt dosdispenserade läkemedel i dosrullar från apotek (ADD).

 

Evondos Oy grundades år 2008. Företagets huvudkontor och tillverkningslokaler finns i Salo, Finland.

Evondos® är en helt ny lösning som kan tillämpas över hela världen. Tjänsten har lanserats och säljs för närvarande i Finland, Norge och Sverige. Förhandlingar pågår om export av tjänsten till andra EU-länder och Asien.

FÖR VEM LÄMPAR SIG TJÄNSTEN

Evondos® tjänsten är avsedd för långtidsmedicinerade vårdtagare som är positivt inställda till sin medicinering.

eHÄLSO-PLATTFORM MED UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Evondos® är en eHälsoplattform som möjliggör såväl automatisk dosering av läkemedel som tvåvägskommunikation med text och symboler mellan vårdtagare, vårdpersonal och anhöriga. I framtiden blir det möjligt att i tjänsten integrera andra enheter och funktioner som stödjer vårdtagarens egenvård.

UPPHOVSRÄTT OCH TILLVERKNING

Evondos® Läkemedelsrobot och Distansvårdsystem är typgodkända medicintekniska produkter i klass I och är tillverkade enligt ett noggrant kvalitetssystem. Patent för tjänsten har sökts i Europa, Nordamerika och Japan . Utrustningen som ingår i tjänsten tillverkas i egen produktionsanläggning i Salo och har beviljats CE-märket.

EVONDOS SVARAR PÅ GLOBALA UTMANINGAR I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Allt äldre befolkning, bristande resurser i inom vården och vår digitaliserade miljö skapar behov av utveckling inom äldreomsorgen. Evondos ® tjänst svarar på hälso- och sjukvårdens globala utmaningar. Några av de största utmaningarna är feldoserade läkemedel till långtidsmedicinerade personer, vårdföljsamhet, det växande behovet av hemvård och den offentliga sektorns brist på kvalificerad personal samt ekonomiska resurser.

Tjänst för automatisk läkemedelsdosering kan avsevärt förbättra vårdföljsamhet och patientsäkerhet genom att minska doseringsfel som uppstår på grund av den mänskliga faktorn. Därmed kan vårdtagaren behålla god funktionsförmåga och fortsätta att bo hemma längre, samtidigt som övergången till dyrare vårdformer kan skjutas fram.

Direkta besparingar i kostnader för hemvård kan uppstå när rutinbesök för dosering av läkemedel minskas. Eftersom läkemedelsautomaten tar hand om läkemedelsdosering vid rätt tidpunkt frigörs vårdpersonalens tid till patientorienterat vårdarbete och social interaktion med vårdtagarna.