eHälsa och
välfärdsteknologi
utvecklar hemvården

En åldrande befolkning är en av de stora utmaningarna i Sverige och i hela den utvecklade världen. Hemmet kommer att vara den framtida platsen där vård och omsorg bedrivs. Olika eHälso-lösningar behövs för att möta de här förändringarna inom hemvården. eHälso-tjänster ger större möjligheter att kunna bo kvar hemma. Välbekanta innovationer såsom digitala röntgenapparater, defibrillatorer etc har förändrat många människors liv friskare och fört kvaliteten på vårdarbetet till en helt annan nivå. Många välfärdsteknologiska innovationer underlättar det dagliga livet för vårdpersonalen samt kan även
öka trygghet och förhindra kostnadsökningar.

 

Välfärdsteknologi hjälper vårdgivaren

eHälsa är ett konkret steg mot en bättre och högre vårdkvalitet. Olika eHälso-lösningar kan frigöra vårdgivaren till mer värdefull interaktion med vårtagaren. Välfärdsteknologi ersätter aldrig människan utan kan ta hand om rutinuppgifter såsom läkemedelshantering inom hemvården. Således bidrar teknologin till att ge individer integritet och högre livskvalitet.

Evondos ® är en eHälso tjänst för hemvård

Evondos® eHälso-tjänst inte bara att automatiserar läkemedelshantering utan fungera även som kommunikationskanal mellan vårdgivaren och vårdtagaren. Evondos ® hjälper vårdtagaren att ta ordinerade läkemedel vid rätt tidpunkt och i rätt dos. Med att ta ge Tjänsten gör det möjligt att förnya vårdmodeller inom egenvård, hemvård och äldreomsorg. Evondos ® kan påminna vårdtagaren om olika vardagliga sysslor och även på så sätt att aktivera och engagera äldre, dementa och funktionshindrade patienter att bo kvar hemma längre. Bruket av eHälsa-lösningar blir strategiskt för att skjuta upp behovet av mera krävände vård och genom att hälsofrämjande åtgärder stöds innan behovet även uppstår.

Äldre personer kan använda eHälso-tjänster

Det påstås att äldre människor är ovilliga eller oförmögna att dra nytta av den senaste teknologin. Vår erfarenhet visar tvärtom. Våra kunder beskriver Evondos® -tjänsten som en pålitlig kompanjon i vardagen, som påminner och stödjer. Evondos® läkemedelsautomat ges namn och man kan prata med dem. Det viktigaste är att de hjälper äldre att leva självständigt hemma.